ZADAJ WŁASNE PYTANIE

Tytuł pytania:


Treść pytania:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Kategoria:


Słowa kluczowe: (oddziel słowa przecinkami)


Nick autora pytania:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)O NADZORZE BUDOWLANYM

Nadzór budowlany wykonywany przez odpowiednie organy obejmuje zadania zgodne z kompetencjami i właściwościami mającymi swoje źródło w ustawie dotyczącej Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego należy do zadań organów, w kompetencjach których leży nadzór budowlany, a w tym między innymi sprawdzanie uprawnień posiadanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, weryfikowanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, badanie źródeł powstania katastrof budowlanych - współpraca z organami kontroli państwowej, kontrola kompatybilności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, a także weryfikacja działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Do właściwości organów nadzoru budowlanego zaś należą zadania i kompetencje o których mowa w przepisach ustawy Prawa Budowlanego:
 • przyjmowanie od inwestora powiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • przeniesienie decyzji o pozwolenie na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu,
 • przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zmianie osób sprawujących na budowie samodzielne funkcje techniczne,
 • wydanie nakazu rozbiórki wybudowanego obiektu bez pozwolenia na budowę (ewentualna procedura legalizacji obiektu),
 • wstrzymanie wykonywania robót budowlanych prowadzonych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z przepisami lub pozwoleniem,
 • nakaz wykonania przez inwestora określonych czynności związanych z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych (postępowanie naprawcze),
 • wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia (ewentualna procedura legalizacji obiektu),
 • wymierzanie kar z tytułu nielegalnego użytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów,
 • przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zakończeniu budowy (ewentualny sprzeciw w drodze decyzji),
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na wniosek inwestora,
 • nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części,
 • na wezwanie inwestora przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie,
 • kontrola utrzymania obiektów budowlanych, kontrola dokumentów u właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego,
 • nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym,
 • wymierzanie kar w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego obiektu budowlanego,
 • nakaz rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 • przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w kontrolowanym obiekcie budowlanym,
 • nakaz opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem,
 • nakaz usunięcia istniejącego zagrożenia w obiekcie budowlanym,
 • wyjaśnianie przyczyn katastrof budowlanych,
 • przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
 • w razie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.

Organy odpowiedzialne za realizację zadania nadzoru budowlanego:
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

PINB W TWOIM MIEŚCIE

KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA
PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
SŁOWA KLUCZOWE

budowa budowlane budowy domów budynek gospodarczy budynki dachy droga dziennik budowy fundament garaż inspektor inwestor kara katastrofy budowlane kierowanie kierownik komin kontrola kontrole książka obiektu budowlanego linia średniego napięcia nadzór nadzór budowlany nasyp odbiór ogrodzenia pozwolenia pozwolenie pozwolenie na budowe samowola samowola budowlana świadectwa energetyczne użytkowanie wnioski